Szybka nawigacja

Dziecko w świecie radia

Data publikacji: niedziela 25 maja 2008
Autor: Małgorzata Więczkowska Publikacje autora Drukuj publikację {PDF=Zapisz jako plik pdf publikację^plugin:content.91}
Dział: Media w rodzinie > Radio
Komentarzy: 0
Odsłon: 5584
Brak oceny -

Radio jest jednym z najpowszechniejszych, choć coraz częściej wypieranych przez telewizję i internet, środkiem masowego przekazu. Radio za pomocą technicznych urządzeń jest w stanie przekazać odbiorcy treści za pomocą mowy, muzyki i dźwięków naturalnych. Pozwala usłyszeć osobę mówiącą do mikrofonu na drugim końcu kuli ziemskiej.

W praktyce oznacza szansę niemal pełnego kontaktu z drugą osobą, nawet w bardzo niesprzyjających warunkach. Co ważne, jest środkiem tanim i łatwo dostępnym dla każdego. Dzięki temu jest zdolne oddziaływać na masowego odbiorcę w dziedzinie informowania, komentowania i dostarczania rozrywki.

Ogromne możliwości wykazuje zwłaszcza w dziedzinie permanentnego informowania, zapewniając słuchaczom duży stopień najbardziej aktualnych informacji.
Radio we współczesnym świecie, ze względu na swoją powszechność odbioru i oddziaływania, towarzyszy dziecku od najwcześniejszych lat.

Dziecko nie potrafi jeszcze czytać, ale już może słuchać słów i muzyki płynącej z radia. Ważnym jego walorem jest także to, że operuje żywym słowem mówionym – tak ważnym z punktu widzenia rozwoju mowy dziecka.
Radio absorbuje słuchaczy znacznie mniej niż telewizja, gdyż można go słuchać wykonując inne czynności, np. podczas zabawy, spożywania posiłków, nauki przy zasypianiu.

Dziecko jest dobrym obserwatorem szybko zauważa, ze wszyscy w domu słuchają radia: mama, tata, babcia, dziadek, starsza siostra i brat. Ta swoista sytuacja przyczynia się do traktowania radia jako czegoś naturalnego w otoczeniu społecznym dziecka. Warto więc wykorzystać tę sytuacje i wdrażać dziecko do słuchania wartościowych audycji w radio od najmłodszych lat.


Dlaczego dziecko powinno słuchać radia?

Z dźwiękami płynącymi z radia dziecko styka się od początku swego życia i wcześniej na nie reaguje, więc obcowanie z radiem nie pozostaje bez wpływu na jego rozwój psychiczny. Walory audycji radiowych w rozwoju różnych sfer psychiki dziecka są ogromne i różnorodne.

Audycje radiowe można porównać do przedstawienia w wielkim teatrze wyobraźni, które są bardzo interesujące dla niego i zawierają ogromny ładunek przeżyć i wyobrażeń.


Radio rozwija wyobraźnie

Muzyka zawarta w audycjach, jak i podkład muzyczny pobudzają i podtrzymują wyobraźnie dziecka. Pomaga zrozumieć i odczuwać rzeczywistość, wytworzyć odpowiednie tło akcji i stworzyć poczucie uczestnictwa w niej, a także przybliżyć, wyjaśnić lub zinterpretować tekst.

Dużą rolę przypisuje się efektom akustycznym, które wzmacniają tajemniczość i niezwykłość wydarzeń. Pod tym wpływem powstają różne skojarzenia, wyobrażenia, napięcia, emocje, złudzenie autentyczności i pełne włączenie się w nurt wydarzeń i przeżyć bohaterów. Fascynują i pochłaniają w całości młodego słuchacza.
Słuchowiska radiowe uaktywniają wyobraźnie, wzbogacają, rozszerzają i pogłębiają wiedzę dziecka.

Dzięki twórczym oddziaływaniom słuchowisk rozwija się wyobraźnia przestrzenna, plastyczna, ruchowa, a nawet kolorystyczna i muzyczna. W takiej sytuacji dziecko łatwo ulega nastrojom słuchowiska radiowego, można zaobserwować, że chętnie podejmuje ono w późniejszym czasie zabawy tematyczne lub inscenizowane inspirowane audycją, w efekcie wzmacniają jego przeżycia emocjonalne.


Radio rozwija myślenie, pamięć i uwagę

Awizualność radia ma ogromny wpływ na rozwój myślenia dzieci wskutek operowania skrótami myślowymi, pojęciami ogólnymi i często symbolami, ale przede wszystkim dokonywaniu wielu porównań, dzięki analizie i syntezie procesów oraz zjawisk. Dzieje się tak dlatego, że w radio wszystko ma swój sens, kolejność, a rozwiązywanie akcji najczęściej jest wynikiem w pełni poprawnych procesów rozumowania.

Treści słowne są logiczne, krótkie, powszechnie zrozumiałe. Pomaga to wyraźnie rozwojowi mowy i wzbogaceniu słownictwa w nowe zwroty językowe. W ten sposób wzbogaca czynny i bierny język dziecka. Warto od czasu do czasu podejmować z dzieckiem rozmowy o wysłuchanej audycji radiowej, ponieważ w ten sposób nie tylko poszerzają się jego horyzonty myślowe, ale przede wszystkim zasób słów w języku czynnym i biernym oraz rozwijają umiejętność samodzielnego wypowiadania się.


Radio sprzyja kształtowaniu postaw społecznych i moralnych

Audycje i słuchowiska radiowe sprzyjają ponadto kształtowaniu postaw społecznych i moralnych dzieci, ponieważ dostarczają one im przeżyć emocjonalnych, ukazują pozytywnych bohaterów, zabawę dzieci i prace ludzi dorosłych, a ponadto uczą poszanowania własności społecznej i właściwych relacji w grupie rówieśniczej.

Pod tym względem audycje dla dzieci są przykładem dobrych wzorów do naśladowania w postępowaniu bohaterów, właściwych postaw łącznie z ich tworzeniem się. Są także przykładem racjonalnego uczenia się zasad zachowania oraz form grzecznościowych, których niestety tak często brakuje w obecnych bajkach telewizyjnych. W czasie słuchania audycji dzieci usiłują włączyć się dzięki pomocy okazywanej bohaterom pozytywnym, przeszkodzeniu zamiarom ich nieprzyjaciół i współdziałaniu w osiągnięciu celów. Aktywność ta nie zanika nawet po skończonej audycji. Znajduje ona ujście w odtwarzaniu akcji, a więc w ruchu, słowie, rysunku, muzyce, w zabawach z wykorzystaniem klocków. Przejawia się nie tylko w zabawach tematycznych dziecka, ale także w konkretnych sytuacjach życiowych. Zainteresowanie losem bohaterów i treścią fabuły sprzyjają rozwojowi społeczno-emocjonalnemu dziecka, dlatego radio może się stać jednym z czynników wspierających proces wychowania.
Zainteresowanie dziecka audycjami radiowymi może przyczynić się do wzbogacenia dzieci o wiele doznań emocjonalnych i wyobrażeniowych, a w rezultacie staną się bodźcem do kształtowania się świadomego i krytycznego radiosłuchacza.

Ten swoisty kontakt ze słowem mówionym i muzyką przyczyni się do rozwijania twórczego myślenia, wyobraźni i postaw społeczno-moralnych odbiorcy.


Dlatego warto wdrażać do kontaktu z radiem od najmłodszych lat, tym bardziej, że jest już wiele stacji radiowych, które przygotowują interesujące audycje i słuchowiska dla dzieci.

Małgorzata Więczkowska