Radio - przykładowy scenariusz lekcji medialnej dla młodziezy w gimnazjum

Data publikacji: piątek 08 stycznia 2010
Autor: Adam Młot Publikacje autora
Dział: Edukacja medialna > Scenariusze
Odsłon: 4209

Przykładowy scenariusz lekcji medialnej dla młodziezy w gimnazjum

Cel: zapoznanie uczniów ze specyfiką radia jako jednego z rodzajów mass mediów

Cele operacyjne:
Uczeń po lekcji powinien
- znać tworzywo radia, rodzaje audycji radiowych,
- wymienić kto wynalazł radio,
- znać główne stacje radiowe w Polsce, umieć odróżniać stacje lokalne od
ogólnokrajowych,
- umieć czytać i wyszukiwać programy radiowe o określonej tematyce

Czas: 45 minut
Metody:
- pogadanka
- rozmowa
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:


- plansze na tablicach
- materiały wydrukowane z Internetu
- wystawa książek, taśm magnetofonowych
- eksponaty starych radioodbiorników

Przebieg zajęć:
Krótka pogadanka o radiu. Rozmowa z uczniami.
Nauczyciel pyta uczniów jakie znają stacje radiowe i jakich radiostacji słuchają.
Nauczyciel pyta :
- jakie wybierasz programy i dlaczego?
- czego dowiadujesz się z radia?
- czym różni się radio od innych mediów?
- gdzie można znaleźć informacje o programie radiowym?

Odczytanie definicji radia z Leksykonu PWN ?Media”(2000)
Twórcy radia, wynalazcy.

Cechy radia
- błyskawiczny przekaz, łatwość w dotarciu do odbiorcy
- łatwość recepcji - można je słuchać w dowolnym czasie i miejscu
- absorbuje nas mniej, niż telewizja (absorbuje tylko słuch)
- to główne źródło wiadomości społeczno-politycznych i innych
- daje poczucie BEZPOŚREDNIOŚCI I SPONTANICZNOŚCI

Jakie są funkcje (zadania) radia?
- dostarcza informacji o bieżących wydarzeniach
- przekaźnik sztuki (muzyki i literatury), kształtuje gusty artystyczne
(muzyczne i literackie)
- nośnik specyficznej sztuki radiowej (audycje), kształtuje wyobraźnię
słuchaczy

Rodzaje audycji radiowych
- informacyjne
- edukacyjne
- rozrywkowe
- inne

Odgadywanie gatunków radiowych przez uczniów
Nauczyciel odtwarza z magnetofonu krótkie fragmenty audycji radiowych i dżungli stacji a uczniowie odczytują jaki to typ audycji i jaka stacja (5 minut).
Podział na grupy i rozdanie zadań i materiałów. Praca w grupach.
Obejrzenie wystawy książek. Taśm magnetofonowych, radioodbiorników, plansz z zapisanymi cytatami pracowników radia.

Adam Młot

Scenariusz pochodzi ze strony: http://radiowedukacji.blogspot.com/